Lilian Hansson

Konsult inom grupputveckling och ledarskap

Lilian arbetar som äldreomsorgschef i Tjörns kommun och är chef över 5 olika boenden med 300 medarbetare under sig.

 

Hon har ägnat större delen av sitt yrkesliv åt att äldre ska ha ett gott liv – hela livet. Medarbetarna i en organisation är en tillgång och en resurs som det ska satsas på. Arbetssättet på boendena som Lilian arbetar med har gett eko i både Sverige och utomlands och vunnit flera priser. Det har skrivits många artiklar om verksamheten och hennes ledarskap, och TV och radio har gjort reportage. Hennes begrepp är att skapa en omsorg som är mer relationsbaserad.

 

För att vår arbetsplats ska genomsyras av en god känsla och en plats dit vi vill komma, berättar Lilian ofta om värdet av att skapa en attraktiv arbetsplats. I en mjuk verksamhet behövs rutiner och strukturer för att hålla kvalité;. En organisation som faktiskt hela tiden vill bli bättre och vill utvecklas, hon benämner detta i form av att skapa en framåtlutad organisation där människor vill ta för sig och göra ett bra arbete.

 

Varje ledare hos Lilian får en UGL-kurs eftersom hon anser att utbildningen inom omsorg är en slags kärnkunskap, men att ledarskap är något helt annat. Ledarna inom omsorgen i dagens Sverige har ofta högskoleprogram med sig utifrån sin profession och detta behöver kompletteras med ledarskapskunskap. Dessutom trycker hon på vikten av att vara tvåspråkig som ledare och både behärska ekonomi och profession. Hon ser att ledarskapet ofta är grunden i när vi människor pratar om dåliga organisationer. Vi behöver utveckla vårt ledarskap och följa grupper utifrån deras nivå och form. Ett situationsbaserad ledarskap med förståelse för organisationen och i den värld den verkar, behöver samtalas kring. Att skapa ett klimat där öppen och transparent kommunikation bidrar till glädje och kvalitet.

 

Det finns många skickliga undersköterskor med olika kompetenser, så att arbeta utifrån grupporganisation med arbetsgrupper är en modell hon förespråkar. På detta sätt tar vi tillvara på människors olikheter och kompetensområden. I grupperna är kanske någon bra på relationer, någon på gruppdynamik och någon på ekonomi, att inte ta tillvara på kompetens som var och en innehar är ett exempel på ineffektivitet. Det handlar om att identifiera styrkorna hos varje person så att individen kan utvecklas i sin yrkesroll och att sedan plocka ihop paljetten, så att den fungerar väl i en organisation.

 

Ledarna följer sedan sina medarbetare och skapar på så vis en lärande transparant organisation där de lyssnar på varandra och inte är rädda för att misslyckas. De arbetar metodiskt och lösningsorienterat, håller fokus på målgruppen. 

 

Genom att lyssna och ta del av andras kunskap och infallsvinklar så berikar och kvalitetssäkrar det organisationen  Arbetsgrupperna arbetar sedan mer självgående och kan vara med och forma framtiden mot en god organisation. Då kan vi som ledare arbeta mer strategiskt och följa organisationen där det verkligen behövs.

Dagens ledare blir ofta fast i möten och sina administrativa uppgifter, en organisation behöver ledare som följer målgruppen och dess medarbetare.

 

Att vända organisations pyramiden har blivit en viktigt del för Lilian att leda ut i organisationer och om hur modellen arbetats fram och hur den blir till verklighet. Det processledandeledarskapet och lärande organisation är kunskap hon föreläser om.

 

Ytterligare ett område att arbeta kring är organisationsformen, ofta är det där en organisation tappar kvalitet och effektivitet, detta har varit en stor del i ledarskapet att kunna analysera formen och om något behöver förändras, utifrån kvalitet och effektivitet inför kommande år. Detta arbetssätt och form är av ett stort intresse för andra kommuner.

 

Genom att jobba med resultat, fira när det går bra och reflektera när det går emot så utvecklas alla – både individuellt och som organisation.

"Årets chef i äldreomsorgen"

2019 fick Lilian pris som ”Årets chef i äldreomsorgen”: 

ett rejält kvitto för att arbetsmetodiken gett eko i

Sverige och utomlands.

image001.png
IMG_6889.jpg